SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. Seneca
Sociální služby pro seniory Olomouc

Pečovatelská služba

Adresa vedení pečovatelské služby:
Pečovatelská služba
Zikova 618/14
770 10 Olomouc
mapa

Kontaktní osoba:
vedoucí: Mgr. Jan Luska

Telefon:
vedoucí: 585 757 084, 725 037 207

Email:
luska@sluzbyproseniory.cz

Rozhodnutí o registraci:
č.j. KUOK 34107/2016

Kontakt na sociální pracovníky:
Bc. Jana Sakánková, DiS. - 585 757 083, 601 382 396
Radka Nakládalová, DiS. - 585 754 614, 724 567 824
PhDr. Ing. Jana Neckařová - 585 313 443, 725 876 281
Bc. Veronika Rojková - 585 432 283, 606 094 501
Růžena Haislerová - 585 426 825, 724 567 827
Bc. Ludmila Camfrlová, DiS. - 585 757 085, 602 524 062

Sociální pracovníci mají své okrsky rozděleny dle ulic (viz kontakty).

Úřední hodiny sociálních pracovníků:

Pondělí 8:30 - 10:30
Středa 13:00 - 15:00
Pátek  13:00 - 15:00


Pečovatelské službě byla poskytnuta finanční podpora Statutárním městem Olomouc.Veřejný závazek

Poslání a cíle Pečovatelské služby:

Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, kteří jsou v obtížné sociální situaci. Pečovatelská služba umožňuje lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.

Cílová skupina:

Uživatelé pečovatelské služby jsou osoby od 19 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby v oblasti základní péče o vlastní osobu, stravování, svoji domácnost a při kontaktu se společenským prostředím.

Zásady poskytovaných služeb:

 1. Rovnocenný přístup
  • Zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně a bez předsudků.
 2. Zásada aktivní účasti uživatele a přiměřené podpory
  • Uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování. Cílem pečovatelské služby je, aby pomoc působila na osoby aktivně a podporovala rozvoj jejich samostatnosti.
 3. Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům
  • Zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli na základě sestaveného individuálního plánu, který vychází z jejich potřeb, možností a přání. Z toho důvodu si sami určí druh a frekvenci poskytovaných služeb.
 4. Autonomie uživatele
  • Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele. Je kladen důraz na ochranu práv uživatelů a jejich autonomii. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým uživatel nedal souhlas.
 5. Kvalita služby
  • Profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb. Dále jsou zaměstnanci podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti a další problematice související s prací s cílovou skupinou. V rámci výkonu práce jsou používány osvědčené i nové metody práce. Zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby. Průběžné zdokonalování metodik a pracovních postupů.Cíle služby

Dlouhodobé cíle služby pro rok 2019 – 2021:

 1. Zvyšování kvality poskytovaných služeb.
 2. Zvyšování informovanosti občanů o poskytování pečovatelské služby.

 

Krátkodobé cíle pro rok 2019:

Ad 1.

 • Aktualizovat nastavené metodiky ke standardům kvality a pracovní postupy. (Odpovídá: vedoucí PS + metodik)
 • Zajistit vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách v oblasti základů práce na PC v rozsahu 2 hodin. (Odpovídá: vedoucí PS + metodik)
 • Zajistit supervizi pro jednotlivé pracoviště minimálně 2x ročně. (Odpovídá: vedoucí PS + sociální pracovník okrsku)
 • Uskutečnit 1x ročně anketu a vyhodnocení této ankety ohledně spokojenosti, potřeb a přání uživatelů a neformálních pečujících. (Odpovídá: vedoucí PS + metodik)
 • Pořádat týdenní porady vedoucího PS se sociálními pracovníky. (Odpovídá: vedoucí PS)
 • Pořádat denní dispečinky sociálních pracovníků s pečovatelkami. (Odpovídá: sociální pracovník okrsku)
 • Účastnit se pravidelného zasedání stravovací komise – předání připomínek a podnětů od uživatelů, které se týkají stravy z centrální kuchyně organizace. (Odpovídá: vedoucí PS)

Ad 2.

 • Průběžně aktualizovat webové stránky a informační materiály o PS. (Odpovídá: vedoucí PS)
 • Distribuovat propagační materiály v místech působnosti PS. (Odpovídá: sociální pracovník okrsku)
 • Zajistit aktivní účast pracovníků PS na setkání klubu seniorů a organizací pracující ve prospěch naší cílové skupiny – informovanost o pečovatelské službě. (Odpovídá: vedoucí PS + sociální pracovník okrsku + metodik)
 • Uspořádat den otevřených dveří. (Odpovídá: vedoucí PS)
 • Zajistit 1x ročně schůzku vedoucího PS se sociálními pracovnicemi Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenské nemocnice a OLÚ Paseka. (Odpovídá: vedoucí PS)

Jaké služby poskytujeme?

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob. Kromě základních činností, které určuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., poskytujeme i tzv. fakultativní činnosti. Konkrétní úkony, které žadatel od služby požaduje, jsou individuálně dojednávány při uzavírání Smlouvy o poskytování sociálních služeb, která se uzavírá písemně. Uživatel si s ohledem na své potřeby určí, které úkony od poskytované služby požaduje.

Jedná se o tyto základní činnosti v rozsahu těchto úkonů:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

úkonpracovní dnydny pracovního volna
pomoc a podpora při podávání jídla a pití120 Kč/hod.130 Kč/hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek120 Kč/hod.130 Kč/hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru120 Kč/hod.130 Kč/hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 1 pracovníkem120 Kč/hod.130 Kč/hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 2 pracovníky130 Kč/hod.130 Kč/hod.


pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

úkonpracovní dnydny pracovního volna
pomoc při úkonech osobní hygieny 1 pracovníkem120 Kč/hod.130 Kč/hod.
pomoc při úkonech osobní hygieny 2 pracovníky130 Kč/hod.130 Kč/hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty120 Kč/hod.130 Kč/hod.
pomoc při použití WC120 Kč/hod.130 Kč/hod.


poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

úkonpracovní dnydny pracovního volna
zajištění oběda z centrální kuchyně poskytovatele62 Kč/oběd62 Kč/oběd
zajištění celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel170 Kč/den170 Kč/den
dovoz nebo donáška oběda20 Kč/úkon20 Kč/úkon
dovoz nebo donáška snídaně30 Kč/úkon30 Kč/úkon
společný dovoz nebo donáška oběda a večeře30 Kč/úkon30 Kč/úkon
pomoc při přípravě jídla a pití120 Kč/hod.130 Kč/hod.
příprava a podání jídla a pití120 Kč/hod.130 Kč/hod.


pomoc při zajištění chodu domácnosti

úkonpracovní dnydny pracovního volna
běžný úklid a údržba domácnosti *)120 Kč/hod.130 Kč/hod.
pomoc při zajištění velkého úklidu *)130 Kč/hod.neposkytuje se
donáška vody120 Kč/hod.130 Kč/hod.
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení120 Kč/hod.130 Kč/hod.
běžný nákup a pochůzky120 Kč/hod.130 Kč/hod.
velký nákup115 Kč/úkonneposkytuje se
praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy60 Kč/kg60 Kč/kg
praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy60 Kč/kg60 Kč/kg


zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

úkonpracovní dnydny pracovního volna
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, k lékaři, zaměstnání, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět120 Kč/hod.130 Kč/hod.


*) čistící prostředky se používají z domácnosti uživatele


Uživatelé základních služeb mohou využívat také i následující fakultativní služby:

fakultativní činnosti

úkonpracovní dnydny pracovního volna
přeprava osob - přistavení vozuzahrnuto v částce za kmneposkytuje se
přeprava osob - částka za 1 km16 Kč/kmneposkytuje se
cena za čekánízahrnuto v částce za kmneposkytuje se
ošetření nohou140 Kč/hod.neposkytuje se
úprava vlasů140 Kč/hod.140 Kč/hod.
doprovod uživatele mimo doprovod v rámci základní činnosti140 Kč/hod.140 Kč/hod.
dohled140 Kč/hod.140 Kč/hod.


půjčování kompenzačních pomůcek

úkonpracovní dnydny pracovního volna
schodolez - jen s obsluhou zaměstnance50 Kč/denneposkytuje se
polohovací postel10 Kč/den10 Kč/den
vozík mechanický odlehčovací10 Kč/den10 Kč/den
sedačka na vanu5 Kč/den5 Kč/den
WC křeslo5 Kč/den5 Kč/den
koupací vana15 Kč/den15 Kč/den
chodítko krokovací nebo kolové5 Kč/den5 Kč/den
antidekubitní matrace a kompresor20 Kč/den20 Kč/den
křeslo do sprchy5 Kč/den5 Kč/den
Romedic Flexi Move - pás na přesun imobilních osob5 Kč/den5 Kč/den
stolek k lůžku5 Kč/den5 Kč/den
odvoz do bytu100 Kč/úkonneposkytuje se
odvoz z bytu100 Kč/úkonneposkytuje se
montáž a demontáž kompenzační pomůcky v bytě100 Kč/hod.neposkytuje se


Doprava vozidly poskytovatele se zajišťuje ve všední dny od 7:00-10:00 hod. a 13:00-14:30 hod. Požadavky na dopravu je nutno hlásit alespoň 1 den předem p. Krybusové na tel. 724 567 825. Doprovod jen s pečovatelkou.

Služby se zajišťují denně od 7:00 do 20:00 hod.

Kapacita pečovatelské služby a kde jsou služby poskytovány?

Denní kapacita služby činí 198 klientů.

Denní kapacita je pro pracovní dny 198 osob, kterým může být poskytnut základní úkon s výjimkou úkonu poskytnutí stravy dovozem nebo donáškou. V nepracovní dny je denní kapacita 36 osob, kterým může být poskytnut základní úkon s výjimkou úkonu poskytnutí stravy dovozem nebo donáškou. Denní kapacita úkonu poskytnutí stravy dovozem nebo donáškou je v pracovní den 700 osob a v nepracovní den 300 osob.

Služby jsou poskytovány na území města Olomouc a také v těchto obcích: Hlubočky, Hněvotín, Horka nad Moravou, Křelov-Břuchotín, Lutín a Velký Týnec.

Jaký je postup při zavádění pečovatelské služby?

 1. Služby poskytujeme pouze osobám, které jsou uvedeny v cílové skupině.
 2. V případě, že kapacita pro poskytování služeb je naplněna, je žadatel zařazen do pořadníku, popř. mu nabídneme další organizaci, která tyto služby poskytuje.
 3. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele požadujeme jen ve výjimečných, sporných případech.
 4. Žadatele navštíví příslušná sociální pracovnice (sociální pracovník) v jeho bytě nebo tam, kde se v daném období nachází – např. u rodiny za účelem provedení sociálního šetření. Prokáže se služebním průkazem a občanským průkazem. Informuje ho o našich službách, zjišťuje jeho požadavky, potřeby i přání. Žadatel si může k jednání přizvat rodinného příslušníka nebo jinou osobu.
 5. Doklady potřebné pro zavedení pečovatelské služby:
  • Občanský průkaz
  • Pokud je žadatel účastníkem odboje, předkládá tyto doklady: Osvědčení podle Zákona č. 255/1946 Sb. o příslušnících českosl. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození. Osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci ve znění pozdějších předpisů, doloží při zavádění služby usnesení soudu o účasti na rehabilitaci. Osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací, v pracovním útvaru nebo ve vojenském táboře nucených prací, doloží potvrzení o tomto zařazení nebo jiný doklad, z něhož je tato skutečnost zřejmá. Poskytování pečovatelské služby účastníkům odboje je upraveno Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 6. Podrobné informace o postupu zavádění pečovatelské služby Vám podá vedoucí pečovatelské služby Mgr. Jan Luska (tel. 585 757 084, email: luska@sluzbyproseniory.cz).