SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. Seneca
Sociální služby pro seniory Olomouc

Chráněné bydlení

Název a adresa zařízení:
Chráněné bydlení
Zikova 618/14
770 10 Olomouc
mapa

Kontaktní osoba:
vedoucí: Mgr. Došlíková Ivana

Telefon:
vedoucí: 585 757 073

Email:
doslikova@sluzbyproseniory.cz


Veřejný závazek

Poslání a cíle Chráněného bydlení:

Posláním pobytové sociální služby Chráněné bydlení na Zikově ulici č. 14 v Olomouci je poskytnout dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost nebo mobilitu z důvodu chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby vyhovující bydlení, pomoc a podporu při zvládání individuálních potřeb a nabídkou kvalitních služeb a denních aktivit jim umožnit žít co nejdéle běžným způsobem života v přirozeném prostředí.

Cílová skupina:

Služby jsou určeny:

 • osobám od 50 let věku s chronickým onemocněním za splnění podmínek:
 • osoba je závislá na pomoci jiné fyzické osoby
 • osoba je schopná alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti

Služby nejsme schopni zajistit:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči ve zdravotnickém zařízení nebo pobytové sociální službě
 • osobám se závažným postižením orientace a komunikace
 • osobám, které by z důvodu psychického onemocnění narušovaly kolektivní soužití

Zásady sociální služby:

 • Ochrana práv
  • Dodržujeme pravidla slušného chování a s uživateli jednáme vždy s úctou a respektem tak, abychom chránili jejich důstojnost a lidská práva.
  • Respektujeme soukromí uživatelů a důvěrnost jejich sdělení, zachováváme diskrétnost a mlčenlivost.
 • Individuální přístup
  • Respektujeme individualitu osob, jejich soukromí a potřebu žít vlastním způsobem života. Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb a cílů uživatelů.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti
  • Podporujeme soběstačnost, nezávislost a svobodné rozhodování uživatelů. Posilujeme jejich sociální začleňování, samostatnost a aktivity.
 • Rovnocenný přístup
  • Pomáháme všem uživatelům služby stejně bez jákekoliv formy diskriminace. Každý uživatel je nám rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a podílí se podle svých schopností na poskytování sociální služby.
 • Odbornost a kvalita služeb
  • Služby poskytujeme bezpečně, odborně a kvalitně, využíváme nových poznatků, průběžného vzdělávání a supervizí. K práci využíváme jednotné pracovní postupy.
 • Aktivizace
  • Nabídkou denních činností se podílíme na aktivním a smysluplném životě uživatelů.
 • Tým
  • Služby poskytujeme na základě týmové práce, vzájemné komunikace, sdílených poznatků a zkušeností.


Cíle sociální služby

Dlouhodobé cíle pro rok 2019 - 2021:

 1. modernizace a zlepšení podmínek pro bydlení uživatelů
 2. aktivizace uživatelů s cílem udržení jejich dovedností, mobility a soběstačnosti
 3. informovanost uživatelů a veřejnosti

Krátkodobé cíle v roce 2018:

Ad 1.

 • dokončení výměny podlahové krytiny na chodbách chráněného bydlení a schodišti
 • výmalba chodeb a schodiště – barevná úprava chodeb a schodiště
 • výměna čísel na vstupních dveřích do obytných jednotek – napomáhající k lepší orientaci na chodbě
 • oprava povrchu krytiny rampy pro méně mobilní uživatele – oprava nátěru zadržující srážky, popřípadě vyspádování odtoku vody
 • v budově ředitelství zbudovat zvedací plošinu
 • údržba a péče o pétanque hřiště a kuželky
 • úprava zahrádky a předzahrádky chráněného bydlení
 • renovace odpočinkové zóny, oplocení okolí CHB v návaznosti na předání pozemku organizaci od státu

Zodpovídá: vedoucí chráněného bydlení a vedoucí provozního úseku

  Ad 2.

  • úprava zahrádky a předzahrádky chráněného bydlení, vysázení letniček, trvalek a bylin, osázení a péče o mobilní zahrádky
  • navázání kontaktu a spolupráce s duchovním katolické církve a zajištění možnosti pořádat pravidelné bohoslužby
  • denně kluby-šití, ručních prací, vaření, práce na PC, trénink paměti
  • 1 x týdně půjčovna knih, zpěv, příležitostně přednášky, besedy, vycházky, soutěže
  • 1 x týdně skupinové kondiční cvičení
  • 1 x za rok sportovní hry a sportovně relaxační odpoledne
  • 1 x za rok společenské akce jako Maškarní bál, oslava Svátku matek, oslava Dne seniorů, Předvánoční odpoledne
  • Zapojení se do projektu Olomouckého kraje zaměřené na volnočasové aktivity / např. výlety po Olomouckém kraji a okolí/.
  • nabídka možností využití masáží a sportovních aktivit v tělocvičně chráněného bydlení
  • možnost využití PC pro uživatele chráněného bydlení po celý den
  • možnost využití spolupráce s dobrovolnickým centrem JIKA z.s.

  Zodpovídá: vedoucí chráněného bydlení, PSS

   Ad 3.

   • uspořádat přednášku o možnostech následné péče, příspěvku na péči, kompenzačních pomůckách apod.
   • denně dohodnutá setkání s uživateli
   • 1 x měsíčně konzultační setkání uživatelů s ředitelkou organizace
   • dle potřeby aktualizace informačních tabulí a informačních materiálů
   • vytvoření letáku pro veřejnost a jeho distribuce
   • činnost chráněného bydlení prezentovat prostřednictvím tisku – článek o CHB min. 2 x ročně v tisku
   • aktualizace webových stránek
   • zpřístupnění veřejnosti chráněného bydlení – Den otevřených dveří v rámci týdne Sociálních služeb

   Zodpovídá: vedoucí chráněného bydlení

   Kapacita služby:

   Kapacita chráněného bydlení je omezena počtem 77 uživatelů.

   Jaké služby poskytujeme?

   V chráněném bydlení jsou poskytovány základní činnosti v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a další fakultativní činnosti, dle možností a nabídky poskytovatele. Jedná se o tyto činnosti:

   1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
    • pomoc s přípravou stravy
     • pomoc s přípravou snídaně
     • pomoc s přípravou svačiny
     • pomoc s přípravou oběda
     • pomoc s přípravou večeře
    • zajištění stravy
     • strava normální č. 3
     • strava žlučníková č. 4
     • strava diabetická č. 9
   2. poskytnutí ubytování:
    • ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti
    • v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
   3. pomoc při zajištění chodu domácnosti:
    • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
    • pomoc při údržbě domácích spotřebičů
    • podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
   4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
    • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
    • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
    • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
    • podpora v oblasti partnerských vztahů
    • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
   5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
    • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
    • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
    • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
   6. sociálně terapeutické činnosti:
    • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
   7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
    • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
    • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
   8. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
    • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
    • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
    • pomoc při použití WC
   9. další fakultativní činnosti, které obsahuje Nabídka poskytovaných služeb

   Jakou formou služby poskytujeme

   Chráněné bydlení je pobytová sociální služba, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj.

   Ubytování: V zařízení je celkem v 8 podlažích 76 jednopokojových obytných jednotek s balkonem, ústředním vytápěním a samostatným sociálním zařízením. Všechna sociální zařízení bytů prošla v roce 2010 celkovou rekonstrukcí a jsou bezbariérová. K vybavení obytné jednotky patří dále kuchyňská linka, elektrický sporák, nábytek typu „Univerzal“, vestavěné skříně, bytové textilie, domácí telefon, společná televizní anténa s možností připojení satelitního příjmu. V roce 2012 v obytných jednotkách byla započata výměna kuchyňských linek, jejíž součástí je lednice, mikrovlnná trouba a elektrická trouba s varnou deskou. V roce 2016 proběhla 2. etapa výměny kuchyňských linek ve zbývajících obytných jednotkách chráněného bydlení. V budově chráněného bydlení jsou k dispozici 2 výtahy. V zařízení se nacházejí společné prostory a místnosti, sloužící jako místnost pro uskladnění invalidních vozíků a kol, knihovna, kadeřnictví, keramická dílna a ergoterapie, kuchyňka se šijovnou, klubovna, tělocvična, kde probíhají denně kluby a aktivity, které mohou uživatelé navštěvovat. K větším akcím je využívána velká společenská místnost v propojené vedlejší budově ředitelství, kde se nachází centrální kuchyně a jídelna. Odpočinek a sportovní vyžití nabízí oplocená zahrádka s hřištěm na pétanque, se zahradním posezením, udírnou a grilem a zahradní houpačkou. Z boční strany je k budově připojena nájezdová rampa pro částečně imobilní uživatele, která je zabezpečena brankou na elektrické dálkové ovládání. Každý uživatel chráněného bydlení obdrží čip, který slouží k otevírání dveří u rampy a branky.

   Podmínky k poskytnutí služby

   • žadatel patří do cílové skupiny poskytovatele,
   • žadatel je veden v pořadníku poskytovatele,
   • aktuální zdravotní stav nevylučuje poskytnutí chráněného bydlení.

   Aktivizace uživatelů v chráněném bydlení

   Prioritou našeho chráněného bydlení je aktivizace uživatelů, z tohoto důvodu se snažíme, abychom každý den připravili alespoň jeden program pro využití volného času. Všechny kluby a aktivity slouží k udržení soběstačnosti a sebeobsluhy, ke kontaktům s ostatními uživateli i zaměstnanci, ke zprostředkování nových informací a ke zlepšení komunikačních dovedností a psychické pohody.

   V chráněném bydlení v současné době probíhají tyto kluby a aktivity:

   pondělí:klub stolních herprocvičování paměti, sebevědomí, setkávání
   klub šitícvičení jemné motoriky a soustředění, radost z opraveného nebo ušitého výrobku
   úterý:klub dobré pohodyodreagování, posezení s přáteli, vzpomínky na doby minulé
   středa:klub vařenísenioři se učí zdravé výživě, seznámí se s novými recepty, v neposlední řadě kontakt s ostatními uživateli a dobrá nálada
   pěvecký sborseberealizace, dechová cvičení, kolektivní setkávání
   čtvrtek:čtenářský klubudržování psychické kondice a paměti
   klub zdravého životního stylutrénování paměti
   pátek:klub ručních prací a základů keramikyprocvičování jemné motoriky, radost z toho, že jsem schopen něco vytvořit a při této příležitosti si zavzpomínat na doby minulé, setkání s novou aktivitou, radost z vlastního výrobku


   Další aktivity:

   • skupinové kondiční cvičení s hudbou
   • sportovní hry
   • společenské akce
   • vycházky
   • besedy a přednášky
   • práce na počítači