SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. Seneca
Sociální služby pro seniory Olomouc

Centrum denních služeb

Název a adresa zařízení:
Centrum denních služeb
Rooseveltova 384/88a
770 10 Olomouc
mapa

Kontaktní osoba:
vedoucí: Mgr. et Bc. Veronika Hojgrová, DiS.
sociální pracovník: Lenka Hrabcová, DiS.

Telefon:
vedoucí: 585 754 615, 724 873 077
sociální pracovník: 585 435 858, 601 587 990

Email:
centrum@sluzbyproseniory.cz
hojgrova@sluzbyproseniory.cz
hrabcova@sluzbyproseniory.cz


Veřejný závazek

Poslání a cíle Centra denních služeb:

Posláním Centra denních služeb, Rooseveltova 88a, Olomouc, je prostřednictvím denního pobytu a služeb hygienické péče podporovat seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence ve věku od 50 let, posilovat jejich dovednosti při péči o vlastní osobu, nabídnout kontakt s vrstevníky, a tím tak přispívat k jejich setrvání v domácím prostředí a zároveň posilovat jejich sociální začleňování.

Cílová skupina:

Komu jsou služby určeny:

 • Uživatelé Centra denních služeb jsou senioři a osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence (Alzheimerova nemoc, demence u Parkinsonovy nemoci, demence u Huntingtonovy nemoci, Pickova nemoc, vaskulární či smíšené demence) ve věku od 50 let, které mají sníženou soběstačnost v zajišťování svých základních životních potřeb a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služby nejsme schopni zajistit:

 • osobám, které nejsou schopné i přes pomoc pracovníků, se postavit a stát na nohách po dobu nezbytně nutnou k vysvlékání či oblékání uživatele, příp. k přesunu na vozík či záchod a do vany, pokud jsou tyto úkony k zajištění služby nezbytné.

Zásady poskytovaných služeb:

 1. Individuální přístup a diskrétnost
  - uznání jedinečnosti každého uživatele a zachování důvěrných informací.
 2. Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům
  - služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, a nikoli uživatelé potřebám pracovníků a režimu zařízení.
 3. Rovnocenný přístup
  - služba je postavena na partnerském přístupu k uživateli a vzájemném respektu obou stran.
 4. Princip aktivní účasti uživatelů a přiměřené podpory
  - služba poskytuje podporu, která uživatele rozvíjí, nikoliv za něj dělá to, co on sám zvládne.
 5. Kvalita a odbornost služby
  - služby poskytujeme profesionálně, bezpečně, odborně a kvalitně. Využíváme osvědčených i nových metod práce. K práci využíváme jednotné pracovní postupy a zaměstnanci Centra denních služeb se neustále vzdělávají.

Cíl služeb


Dlouhodobé cíle pro rok 2019-2021:

 1. Modernizace a přizpůsobení vnitřních prostorů Centra denních služeb s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny.
 2. Pracovat na neustálém zkvalitňování poskytovaných služeb.
 3. Propagovat a informovat veřejnost o činnosti a službách centra denních služeb.

 

Krátkodobé cíle pro rok 2019:

 

Ad 1.

 • V průběhu roku vymalovat vnitřní chodby a společné prostory Centra tak, aby orientace v nich byla pro osoby s demencí přehledná (barevné odlišení dveří,…).
 • V průběhu roku instalovat na chodby nástěnné panely pro trénink motoriky a pro trénování smyslů a kognitivních funkcí uživatelů Centra.

Zodpovídá: Vedoucí CDS

 

 Ad 2.

 • V průběhu roku podat žádost o aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje za Centrum denních služeb pro rok 2020 – rozšíření provozní doby a navýšení personálu.
 • V průběhu roku zavést prvky biografické koncepce péče do praxe – biografický list.
 • V průběhu roku provést revizi harmonogramu na denním pobytu, vč. nabízených aktivit, tak aby byl člověk zapojen jako celistvá osoba
 • V průběhu roku zahájit přípravu k certifikačnímu procesu Vážka z oblasti personální a provozní, s cílem úspěšně absolvovat certifikační audit nejpozději v roce 2020.
 • Vzdělávání a prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců v oblasti duševních onemocnění, příslušných terapií a přístupech a další, v průběhu celého roku dle aktuální nabídky.

Zodpovídá: Vedoucí CDS

 

Ad 3.

 • Zviditelnit činnost Centra denních služeb na veřejnosti.
 • Činnost CDS prezentovat prostřednictvím Dne otevřených dveří (1x ročně) a min. 1x ročně na různých výstavách.
 • Činnost CDS prezentovat odborné veřejnosti - oslovení min. 10-ti lékařů, kontakt se sociálními pracovníky zdravotnických zařízení.
 • Činnost CDS prezentovat seniorům - návštěva min. 2 Klubů pro seniory za rok.
 • Činnost CDS prezentovat prostřednictvím  tisku – článek o CDS min. 2x ročně v tisku.

Zodpovídá: Vedoucí CDS

Rozsah poskytovaných služeb

V CDS poskytujeme základní činnosti této sociální služby, které určuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška ve svém pozdějším znění a dále poskytujeme i tzv. fakultativní činnosti (viz níže).

Konkrétně poskytujeme tyto základní činnosti:

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 5. sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní činnosti*:

 • dohled nad užitím přinesených a předchystaných léků či měření tlaku
 • pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostředí
 • zajištění drobného nákupu vč. svačin (max. 5 položek)
 • péče o nohy
 • přeprava osob
 • doprava

* Fakultativní služby jsou služby, které poskytovatel poskytuje nad rámec základních činností vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť si uvědomuje jejich potřebu avšak s ohledem na aktuální provozní, finanční a personální možnosti poskytovatele. Cena uvedených fakultativních služeb byla stanovena na základě provedené kalkulace skutečně vynaložených nákladů na danou službu.

Jak služba probíhá:

Zájemce má možnost využívat jen služby hygienické péče, denního pobytu nebo vše.

Služby hygienické péče - zahrnuje zejména pomoc při úkonech osobní hygieny - koupání, sprchování, pomoc při péči o vlasy a nehty - umytí hlavy, úprava nehtů, péče o nohy, dopravu

Denní pobyt - zahrnuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, vč. služeb hygienické péče.

Nabízíme zde různé aktivity. Konkrétně se jedná o:

 • společné nebo individuální čtení, cvičení jemné a hrubé motoriky
 • reminiscenční terapie (čtení starých novin, sledování TV pořadů z archivu,...), muzikoterapie, ergoterapie - keramické práce, výtvarné práce, pečení,...
 • udržování vědomostních znalostí, tréninky paměti, logopedická cvičení, procházky do okolí, společné oslavy narozenin, apod.
 • při péči využíváme různých nových a moderních poznatků práce se vzpomínkami, stimulace pěti smyslů - Snoezelen koncept, canisterapie, felinoterapie, míčkování a další.

Mimo běžný program, který je pro uživatele denně připravován, má uživatel možnost vybrat si a navštěvovat zájmové kluby. Cílem těchto klubů je pomoci uživatelům denního pobytu v rozvoji či upevnění jejich motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

DenDopolední klubyOdpolední kluby
Pondělí13:00 - 14:30 Filmový klub pro pamětníky
Úterý8:30 - 11:00 Zpěvanky12:30 - 13:00 Klub pohody a relaxace (Snozelen)
Středa13:30 - 14:30 Klub vzpomínání v kruhu
Čtvrtek13:00 - 14:30 Klub společenských her a smíchu
Pátek9:15 - 10:15 Klub cvičení pro zdraví


K dispozici máme celkem 3 oddělení denního pobytu. Každé oddělení má svou kapacitu. Na jednotlivé pobyty jsou uživatelé rozděleny dle míry zachování soběstačnosti, kognitivních schopností, s ohledem na potřebnou míru pomoci a podpory.

Rámcový harmonogram denního pobytu

07:00 - 08:00 hod. příjezdy uživatelů, individuální pomoc a podpora

08:00 - 08:30 hod. trénink orientačních schopností (datum, čas,...)

08:30 - 09:00 hod. cvičení jemné a hrubé motoriky

09:00 - 09:15 hod. káva, svačina

09:15 - 10:00 hod. trénink paměti a rozumových schopností

10:00 - 11:00 hod. program I.

11:00 - 13:00 hod. oběd, relaxace, individuální aktivity

13:00 - 14:30 hod. program II.

14:30 - 15:00 hod. příprava k odjezdu, přechodu na DP 2, svačina

15:00 - 16:15 hod. program III.

16:15 - 16:45 hod. relaxace, individuální aktivity

16:45 - 17:45 hod. program IV.

17:45 - 18:00 hod. příprava k odjezdu, odjezd

Tučně zvýrazněné bloky jsou pravidelné bloky, které se každý den realizují. Časy jsou orientační, upravují se plus minus 15 min., dle aktuální situace. V rámci programmu I.-IV. je pracovníky DP připravovaný program. Při něm vychází ze zásady, aby během dne byl v rámci programu "zapojen celý člověk" (hlava, mysl, ruce, nohy, tělo) a přitom se aktivity pravidelně střídaly.

Výše úhrady za služby:

 • Výši úhrad stanovuje Sazebník služeb poskytovaných v Sociálních službách pro seniory Olomouc, p.o. - Centru denních služeb, který je zveřejněn na webových stránkách organizace.

Provozní doba:

Provozní doba Centra je každý pracovní den a v sobotu v čase 6:30 - 19:00 hod. Některé úkony jsou poskytovány v určeném čase dle možností poskytovatele. Jedná se o:

 • hygienické služby, vč. péče o nohy - provádí se v pracovní dny mimo sanitární dny, které jsou stanoveny na rok dopředu
 • zajištění drobného nákupu - v pracovní dny od 7:00 do 8:00 hod.
 • dopravu - v pracovní dny 7:00 - 18:00 hod. a v sobotu 7:30 - 9:00 a 13:00 - 14:00 hod.
 • přeprava osob vozidly poskytovatele - v pracovní dny 7:00 - 10:00 a 13:00 - 14:00 hod.

Kapacita centra

Denní kapacita Centra je 34 uživatelů celkem. Okamžitá kapacita na úseku hygienické péče je 1, okamžitá kapacita (počet míst) na úseku denního pobytu je 26. Okamžitá kapacita v soboty je na úseku hygienické péče 1, okamžitá kapacita (počet míst) na úseku denního pobytu je 11.

Setkání "Čaje o páté"

Jedná se o podpůrnou skupinu rodinných příslušníků nebo osob, kteří pečují o člověka s demencí. Setkání probíhá v určený termín ve společenské místnosti na Centru denních služeb a to v čase od 15:30 do 17:00 hod.

V klidném, chápajícím prostředí svépomocné skupiny mají tito pečovatelé jedinečnou možnost pociťovat podporu s lidmi s mnohdy velmi podobnými životními zkušenostmi. Účast ve svépomocné skupině může účastníkům pomoci zvládnout jejich nelehkou situaci, stres a mnohdy i osamocení v jejich těžké situaci. Návštěvníci skupiny tak mnohdy získávají nové blízké osoby, s nimiž si mohou vytvořit pouta přátelství, podpory a nezištné pomoci. Účast na této skupině je bezplatná, dobrovolná a v době jejího konání je možné péči o osobu s demencí zajistit na denním pobytu.

Rodinní pečovatelé tak mají ve skupině možnost:

 • řešit aktuální problémy s péčí o člověka s demencí,
 • získávat informace o Alzheimerově chorobě, možnostech řešení této situace, kontakty na související oblasti služeb – zařízení sociálních služeb, zdravotnická zařízení, apod.,
 • získat praktické a cenné rady týkající se zvláštností péče o člověka s demencí – na přání účastníků se na setkání zvou odborníci z oblasti zdravotnictví i sociálních služeb (např. zástupce domovů pro seniory, které přijímají klienty se syndromem demence) atd.,
 • aspoň na chvíli nalézt tolik potřebný klid a podporu od lidí, kteří mají obdobnou životní zkušenost s péčí o blízkého člověka s demencí.

Pro další informace o svépomocných skupinách a této problematice se můžete obrátit na: